Strandby Volleyballklub

Page
Menu
News
Du er her:   Hjem > Forside > Vedtægter

Vedtægter

for "STRANDBY VOLLEYBALLKLUB"

§ 1.         Klubbens navn og hjemsted:

Klubbens navn er "STRANDBY VOLLEYBALLKLUB" og dens hjemsted er Vesthimmerlands kommune.

§ 2.         Klubbens formål:

Klubbens formål er at dyrke volleyball samt at fremme interessen herfor.

§ 3.         Medlemsforhold:

Som aktivt og passivt medlem af "Strandby Volleyballklub" kan optages enhver, for så vidt vedkommendes forhold til andre klubber ikke er til hinder herfor. Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge. 

§ 4.         Kontingent:

Kontingentet betales kontingent halvårligt: 1. oktober og 1. februar. Størrelsen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 

§ 5.         Udmeldelse/eksklusion:

Udmeldelse skal ske til klubbens kasserer. Medlemsskabet kan annulleres ved restance med kontingent ud over 1 måned fra forfaldsdagen, uden at den pågældende derved er frigjort fra sin kontingentforpligtelse. Genoptagelse kan kun finde sted, når restancen er betalt. Nar særlige forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen ekskludere et medlem. En sådan eksklusion kan af den pågældende optages som et særligt punkt på den ordinære generalforsamling. 

§ 6.         Ledelse:

"Strandby Volleyballklub" ledes af en bestyrelse på 3 personer (formand, kasserer og sekretær). Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen med 1 person på ulige år og 2 personer på lige år. Der vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter generalforsamlingen. 

§ 7          Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor samt en revisorsuppleant. Revisor reviderer og underskriver regnskabet forinden det forelægges på generalforsamlingen. 

§ 8.         Regnskab:

Kassereren disponerer over klubbens midler. Kassereren fører regnskab over klubbens indtægter og udgifter. På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret regnskab for perioden 1 januar til 31. december med status pr. 31. december. Regnskab og status underskrives af kassereren. 

§ 9.         Generalforsamling:

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Or­dinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker ved mail eller brev til medlemmerne med 14 dages varsel. 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.       Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for næste år.

4.       Fastsættelse af kontingent.

5.       Indkomne forslag.

6.       Valg af bestyrelse + suppleanter.

7.       Valg af revisor + suppleant.

8.       Eventuelt. 

Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingen, må være indgået til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har alle myndige medlemmer, der kan fremvise gyldigt medlemsbevis og som møder personligt op. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Alle beslutninger på generalforsamlingen foretages ved simpel stemmeflertal undtagen ved vedtægtsændringer, hvor der kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er for ændringen. Endvidere gælder særlige regler ved evt. opløsning af klubben, jfr. § 11. 

§ 10.       Ekstraordin�r generalforsamling:

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre det, når mindst 1/5 af klubbens medlemmer retter skriftlig og begrundet anmodning herom til bestyrelsen. Indkaldelse skal ske senest 1 måned efter anmodningens modtagelse. Indkaldelse og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling sker efter reg­lerne i § 9 (generalforsamling). 

§ 11.       Klubbens opløsning:

En eventuel opløsning af klubben skal vedtages på 2 generalforsamlinger umiddelbart efter hinanden med dette som et særligt punkt på dagsordenen. Vedtagelse kræver, at mindst 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget på begge generalforsamlinger. På generalforsamlingen skal endvidere træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med klubbens formue. Afgørelsen træffes ved simpel stemmeflertal. 

Vedtaget på den stiftende generalforforsamling i Strandbyhallens Cafeteria, den 5. september 1988. 

ændret på generalforsamlingen, den 2. september 1996.

ændret på generalforsamlingen, den 17. september 1997.

ændret på generalforsamlingen,, den 8. marts 2012.

ændret på generalforsamlingen,, den 20. marts 2017

« forrige top næste »
Page
Menu
News
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login